Foreningen Retten til en verdig død
Hjem-Om oss-Historikk-REFERAT FRA ÅRSMØTET 26. april 2014 på Rica Hotel Helsfyr, Oslo

REFERAT FRA ÅRSMØTET 26. april 2014 på Rica Hotel Helsfyr, Oslo

 


 

Til stede fra styret:     Ole Peder Kjeldstadli, leder, Tove Steinbo, Christian Grorud, Bodil Loftheim

Forfall:                       Baard Thalberg , Anders Guntveit, Tom Hedalen,

Til stede fra Rådet:     Levi Fragell, Per Schioldborg, Nils J. Wulfsberg, Lorentz Stavrum , Christian Borchgrevink og Kari Vigeland.

Til stede fra

Valgkomiteen:            Carolyn Midsem.

 

Ca. 50 medlemmer – inklusive styret - var til stede. 

 

Styreleder Ole Peder Kjeldstadli ønsket velkommen til årsmøte 2014 

Før fortsettelsen av møtet, holdt Ole Peder Kjeldstadli minneord over tidligere styreleder Axel Schmidt og mangeårig rådsmedlem Øystein Øystå som begge var gått bort siden siste årsmøte.  Det ble holdt ett minutts stillhet til deres minne.

Til saksliste:

  1. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

 

  1. Styrets forslag til møteleder og referent ble godkjent.

            Møteleder: Ole Peder Kjeldstadli.

            Referent: Olav Weyergang-Nielsen

           

Til å underskrive protokollen ble valgt Carolyn Midsem og Christian Grorud.

 

  1. Årsberetning – Styrets arbeid

Beretningen om styrets arbeid ble gjennomgått punktvis. 

 

1. mai 2013 flyttet foreningen sitt kontor til Organisasjonsservice AS (Orgservice) i Rådhusgaten 4 i Oslo og det ble gitt en kort orientering om samarbeidet. Regnskap og medlemsregister ivaretas nå av Orgservice, mens øvrige oppgaver som interessepolitisk arbeid, utadrettet virksomhet og oppfølging av styrearbeidet ivaretas av organisasjonssekretær Olav Weyergang-Nielsen i 50% stilling, i tett samarbeid med styreleder og styret forøvrig

 

Styreleder ga deretter en redegjørelse for foreningens utadrettede virksomhet og kontakten med andre organisasjoner, politiske partier og politikere.

 

På forespørsel ble det gitt en utvidet informasjon om arbeidet med livstestament i offentlig regi. Et forslag fra Helsedirektoratet går ut på å etablere et livssynsnøytralt livstestament knyttet til en elektronisk kjernejournal som skal etableres for alle pasienter, og journalen vil være tilgjengelig for helsepersonell uavhengig av hvor i landet behandlingen finner sted. Testamentet skal informeres om fra fastlegen og tilbys alle. Elektronisk kjernejournal skal forsøkes i noen pilotprosjekter først, og det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si når dette blir gjort alminnelig tilgjengelig. Forslaget har vært ute til høring og skal nå oversendes departementet til videre behandling.

 
Årsberetningen ble deretter godkjent.

 

4.         Regnskap.

Ole Peder Kjeldstadli gjennomgikk regnskapet.  Det ble gitt utfyllende kommentarer til en del av punktene. Underskuddet ble en del høyere enn forutsatt i budsjettet som ble fremlagt for årsmøtet 2013. Hovedårsaken ligger i en del ekstraordinære kostnader og dobbeltkostnader i forbindelse med den nødvendige omstillings- og restruktureringsprosessen som ble gjennomført i forbindelse med omleggingen av medlemsregister, kontingentsystem og regnskapssystem.

 

Revisjonsberetningen fra revisor B. Christian Jenssen ble lest opp, der årsmøtet ble anbefalt å godkjenne det fremlagte regnskap for 2013.

           

            Regnskapet ble deretter godkjent.

 

5.         Budsjett.

Styreleder gjennomgikk budsjettet for 2014 som er lagt opp med et lite overskudd, noe som er en vesentlig bedring i forhold til de senere års regnskaper.

Det antas at en del av de grep, bl.a. samarbeidet med Orgservice, som er tatt i 2013 vil gi utslag i 2014 og forbedre foreningens økonomiske situasjon.

 

Årsmøtet tok deretter budsjettet for 2014 til etterretning.

 

6.         Innkomne forslag.

1)  Fra styret: ”Ordningen med livstidsmedlemskap bortfaller og heretter tilbys kun årsmedlemskap”.                                                                                                                                               

Det har hittil vært en ordning med to alternative medlemskap, livstidesmedlemskap eller årsmedlemskap.

Kontingent for livstidsmedlemskap er p.t. en engangsbetaling på kr. 2000,-

Kontingent for årsmedlemskap er p.t. kr. 300,- pr. år.

            Livstidsmedlemskap gir en god effekt på vår likviditet når den kommer, men gir ingen
            etterfølgende inntektsstrøm, mens årsmedlemskap gir en liten, men jevn og forutsigbar
            inntektssrøm. Det viser seg å være et svært lite antall utmeldinger pr. år av årsmedlemmene
            og gjennomsnittlig medlemstid ser ut til å være over 7 år.

Styret foreslår at ordningen med livstidsmedlemskap bortfaller og at det heretter kun tilbys årsmedlemskap. Et vedtak om dette kan ikke gis tilbakevirkende kraft, slik at alle tidligere livstidsmedlemmer opprettholder sitt medlemskap og vil få tilsendt lommekort en gang i året. Det vil likevel bli sendt en forespørsel til alle livstidsmedlemmer om de vil konvertere til årsmedlemsskap.

En overgang til bare årsmedlemskap vil gi en langt bedre oversikt over reelt antall medlemmer, og som regel er det reelt antall årsbetalende medlemmer som teller når størrelsen og styrken på foreninger som vår skal måles i så vel offentlige som andre sammenhenger.  Likeså vil årsmedlemskap gi en jevnere og mer forutsigbar inntektsstrøm, noe som er viktig i det langsiktige arbeidet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

              2) Fra styret: ”Årskontingenten for 2015 heves til kr. 325,-.”

Forslaget fremmes som en generell kompensasjon for pris og kostnadsvekt og for utvidet aktivitetsnivå.

I  salen ble saken diskutert og ulike alternativer ble fremmet. Fra representanten Niels Wulfsberg ble det hevdet at den foreslåtte økningen var for beskjeden og han foreslo først en økning til kr. 500,- pr. år, men etter videre diskusjon foreslo han kr. 350,-

Forslaget om økning til kr. 350,- pr. år fra 2015 ble enstemmig vedtatt

2) Forslag til vedtak fra Tore Hetland, Kristiansand:

”I fremtiden skal foreningens representanter bestrebe seg på å benytte uttrykket ”Selvbestemt livsavslutning”, når aktiv dødshjelp omtales.

Forslaget ble fremmet på årsmøtet 2013, men ble ikke realitetsbehandlet p.g.a. innsendelse etter fristen. Forslaget opprettholdes for årsmøtet 2014. Forslaget ble tatt til etterretning av årsmøtet

 

I debatten ble det pekt på ulike nyanser i bruk av uttrykk knyttet til dødshjelp og at pressisjonsnivået ofte kan være viktig. Det foreslåtte uttrykket vil passe godt i mange

sammenhenger og vil redusere det som mange føler som unødvendig stigmatisering i forbindelse med bruk av uttrykket aktiv dødshjelp. Uttrykket ”selvbestemt livsavsluttning” vil for mange gi et riktigere bilde av det faktiske ønske.

 

Med forbeholdet om at uttrykket ”selvbestemt livsavslutning” ikke vil være dekkende i alle sammenhenger, sluttet årsmøtet seg til forslaget.

 

7.         Valg.

Carolyn Midsem leste opp valgkomiteens innstilling til nytt styre. Anders Guntveit hadde meddelt at han ønsker å tre ut av styret.  I resten av styret er  styreleder Ole Peder Kjeldstadli, styremedlem Baard Thalberg og varamedlemmer Bodil Loftheim og Tom Hedalen på valg. Det ble foreslått gjenvalg av Ole Peder Kjeldstadli som styreleder for 2 år, Baard Thalberg som styremedlem for 2 år, og Tom Hedalen og Bodil Loftheim som varamedlemmer for 1 år. Som nytt styremedlem for 2 år ble foreslått Guri Sandbakken.

 

Som revisor for ett år ble foreslått Bård Standal.

 

Det nye styret og revisor ble valgt ved akklamasjon.

 

Ole Peder Kjeldstadli takket Anders Guntveit som ikke kunne være til stede for hans innsats for foreningen.

 

Det nye styret består således av:

 

Leder:                                    Ole Peder Kjeldstadli

Styremedlemmer:    Tove Steinbo, Baard Thalberg, Cristian Grorud og Guri Sandbakken.

Varamedlemmer:     Bodil Loftheim og Tom Hedalen

 

 

Valgkomitéen består av Carolyn Midsem, Henning Rokling og Bård Standal og ble i henhold til vedtektene valgt av styret i 2012 for tre år. Bård Standal går ut av valgkomiteen for å tiltre vervet som revisor. Årsmøtet ga styret fullmakt til å supplere valgkomiteen.

 

Årsmøtet ble deretter avsluttet.

 

 

 

 

Carolyn Midsem (sign.)                                                        Christian Grorud (sign.)

 

 
Skriv ut
Skriv ut       
Copyright 2013 - Foreningen Retten til en verdig død - Alt Rolfsen / BONO - Thomlesgate 4, 0270 - 991 26 980 Utviklet avAssist2net AS
 
 
Dine Logo