Foreningen Retten til en verdig død
Hjem-Om oss-Konsultativt råd-REFERAT FRA RÅDSMØTE TIRSDAG 19. NOVEMBER 2013

 

 

Tilstede

Fra Rådet:       Lorentz Stavrum, Knut Bjørum, Nils J. Wulfsberg, Per Schioldborg, Kari Vigeland og Christian Borchgrevink. Knut Adeler var med under deler av møtet.

Fra  Styret:     Ole Peder Kjeldstadli (OPK),Tove Steinbo og Bodil Loftheim  

Fra adm.:                    organisasjonssekretær Olav Weyergang-Nielsen.

 

Vår svenske søsterorganisasjon RTVD var invitert og ble representert ved Göran Claesson.

 


1. Hendt siden sist.

Ole Peder Kjeldstadli og Olav Weyergang-Nielsen orienterte om noen viktige saker som har hendt siden siste rådsmøte og om arbeidet i styret.

1. mai flyttet foreningen inn i kontorene til Organisasjonsservice AS (Orgservice) i Rådhusgaten 4 i Oslo. Det er inngått en samarbeidsavtale der Orgservice skal ta hånd om medlemsregistrering og regnskap, samt bistå foreningen i forskjellige organisatoriske og økonomiske saker. Dette vil erstatte en del tidligere eksterne samarbeidsavtaler og frigjøre tid for sekretariatet til mer mediekontakt og interessepolitisk arbeid.

Medlemsutviklingen har i en del år vært negativ fordi det har vært langt flere utmeldte/dødsfall enn antall nye medlemmer. I 2012 snudde den negative trenden og det ble registrert like mange nye medlemmer som utmeldte. Hvis trenden med innmeldinger fortsetter og ”vasken” av medlemslisten ved årets slutt ikke blir for dramatisk så vil medlemsveksten i 2013 for første gang på lenge bli positiv.

En del andre viktige saker som har hendt siden siste ble behandlet under de øvrige punktene på sakskartet.

 2. Nytt om livstestamentet.

Helsedirektoratet har fortsatt sin utredning av et livssynsnøytralt livstestament i offentlig regi og 5. juni sendte de ut et foreløpig forslag og ba om innspill. Foreningen har stilt seg positiv til hovedtrekkene i forslaget og avgitt uttalelse innen direktoratets frist.  Hovedtrekkene i forslaget går på å utforme et testament som skal gjøres tilgjengelig for alle gjennom fastlegesystemet. Det arbeides nå med å få etablert et system med en elektronisk kjernejournal for alle, en journal som skal være tilgjengelig for hele helsevesenet uansett hvor pasienten befinner seg. Det foreslås at livstestamentet knyttes til denne kjernejournalen. Det vil ennå gå en del tid før systemet med elektronisk kjernejournal er ferdig utarbeidet og testet, men når det er klart vil antagelig tilbudet om livstestament bli fulgt opp. 

Livstestamentet har ikke vært revidert siden det ble etablert i samråd med Legeforeningens etiske råd. Det har fra ulike kanter vært reist enkelte spørsmål knyttet til ordlyden i enkelte deler av testamentet. Det blir nå trykket opp nytt opplag av testamentet. Det blir ingen realitetsendringer, men en del språklige justeringer i tråd med innspill som er kommet gjennom siste år.

3. Referat fra Right to die-Europe Congress, Roma, juni 2013.

Styreleder Ole Peder Kjeldstadli var foreningens representant på verdenskongressen.  Han ga et fyldig referat fra programmet som var omfattet av stor interesse. Right to die-Europe har nå fått status som offesiell observatør til Europarådet.

Neste Verdenskongress blir i Chicago i 2014 og sted for Europakongressen 2015 er ikke endelig fastsatt.

4. Kontakt med politikere og politiske organisasjoner.

2013 har vært et vanskelig år i forhold til å oppnå kontakt med politikere, først og fremst på grunn av stortingsvalget. Også ungdomspolitikerne har brukt stortingsvalget som begrunnelse for ikke å ha tid til møter. Vi fikk likevel representanter for Sosialistisk Ungdom og AUF til å holde foredrag på årsmøtet 2013. Det ble svært interessante diskusjoner etter foredragene. Begge organisasjonene har hatt en viss debatt om aktiv dødshjelp, men de sa begge at det ikke var drøftet godt nok. Begge organisasjonene har så langt konkludert med å si nei til aktiv dødshjelp, men særlig SU la for dagen mange synspunkter som støtter vår sak og det er mange tilhengere i organisasjonen.

Etter stortingsvalget har vi en representant som medlem, Sveinung Rotevatn fra Venstre

Styret og administrasjonen har arbeidet videre rådets anbefaling om å søke kontakt med andre interessante ungdomsorganisasjoner. Bl.a. var rådsmedlem Per Schioldborg og organisasjonssekretæren og holdt foredrag for årsmøtet i Norske Medisinstudenters Forening i vår. De ble godt mottatt og hadde gode og konstruktive diskusjoner og møtte ingen store motforestillinger mot vårt arbeid.

5. Mediekontakt siste år, synliggjøring av foreningen.

Foreningen har fortsatt sitt abonnement hos medieovervåkningsfirmaet Retriever.  Dette har gjort oss i stand til hele tiden å følge med på hva som skrives om våre saksfelt, til å respondere raskt på det som skrives, og til å delta i avisdebatter. Vi er blitt mye mer synlige og har fått delta i flere radio- og TV-programmer/debatter. Både medlemmer og styremedlemmer har vært aktive skribenter i avisene, og ikke minst styreleder Ole Peder Kjeldstadli som har hatt minst en artikkel i uken ute i forskjellige aviser.

Vår Facebook-side er forbedret og vi har etter hvert fått mange som følger oss og som kommenterer det som skrives.

Foreningens internettside er blitt fullstendig fornyet siden sist og den har fått god mottagelse. De fleste innmeldinger i foreninger skjer nå via nettsiden.

6. Drøftelse av fagtemaer

a) Oregon-modellen – er det en riktig og retferdig modell å satse på i Norge, eller bør andre modeller eller innfalsvinkler prioriteres?

Oregon-modellen har så langt vært ”vår” modell og er også beskrevet i informasjonsfolderen. Vi er fra enkelte hold blitt kritisert for o binde oss til Oregon-modellen. Bl.a. har Morten Horn uttalt at modellen er ubrukelig fordi den utelukker de som ikke selv er i stand til å innta medisinen, og når ikke alle kan hjelpes så er det urettferdig og derfor kan ikke aktiv dødshjelp tillates. Det er flere av medlemmene, også råds- og styremedlemmer, som nok mener at den nederlandske modellen er den rette. Likevel kom det klart fra de fleste i Rådet at det fortsatt er en modell med assistert suicid som bør være vår modell inntil videre uten at man binder seg fullt og helt til Oregon-modellen.

Rådsmedlem Lorentz Stavrum, som kjenner Oregon-modellen godt ga en liten orientering til Rådet. Det er en tydelig tendens i Oregon at den skarpe debatten er borte, systemet og regelverket synes å fungere bra, og etter 10 år er det ikke grunnlag for å hevde at det skjer noen utilsiktet utglidning. Den palliative behandlingen er styrket i samme periode.

Etter debatten er Rådets anbefaling at foreningen står for en modell med assistert suicid som virkemiddel, og med et krav om kombinasjon med styrking av palliativ behandling. Modellen må tilpasses norske forhold uten at den nødvendigvis er lik Oregon- eller Sveits-modellen. Det ble også pekt på at norsk lovgivning først og fremst må endres slik at det å yte assistanse etter den tenkte modellen må kunne gjøres straffritt – jfr. ”professorforslaget”.

Lorentz Stavrum ble bedt om å komme med forslag til endring av teksten i informasjonsbrosjyren.

b) Verdighetsbegrepet – Hva ligger i det og hva skal foreningen stå for?

Dette punktet ble det innledet med en orientering om at styret og administrasjonen nå arbeider med å arrangere en Verdighetskonferanse i forbindelse med årsmøtet 2014.

Fra flere hold hevdes det at menneskeverdet er under press fra oss og andre som ønsker en form for selvbestemt livsavslutning, og at menneskeverdet er ukrenkelig og har sin verdi gjennom verdig liv og pleie og omsorg frem en død uten ”innblanding”. Fra rådet ble det pekt på at verdighet i livet også innbefatter verdighet ved livets slutt og at menneskeverdet må innbefatte muligheten til selv å ha en råderett over døden så langt det lar seg gjøre. I dette ligger respekten for menneskers ønske om en mest mulig rolig og smertefri død i trygge omgivelser og med pårørende/pleiere tilstede, og en mulighet til selv å påvirke dødstidspunktet før smerter og meningsløshet overtar.

Rådet ga sin fulle støtte til et videre arbeid med en slik konferanse, og under den påfølgende diskusjonen kom det frem en rekke konstruktive forslag til emner og foredragsholdere til konferansen som administrasjonen og styret vil arbeide videre med.

7. Utdeling av Christian Sandsdalenprisen

Etter Rådsmøte debatten Christian Sandsdalenprisen 2013 utdelt til forfatter og komponist Ketil Bjørnstad. I  sin tale før overrekkelsen la styreleder Ole Peder Kjeldstadli særlig vekt på Bjørnstads store kronikk i Aftenposten januar 2012 om hans og hans brors opplevelser og følelser i tilknyning til farens bortgang. Kronikken ble et viktig innlegg i debatten om omsorg og hjelp ved livets slutt, og la et vesentlig grunnlag for den videre debatten utover i 2012.

I en meget engasjert og personlig preget takketale ga Ketil Bjørnstad uttrykk for stor respekt og ydmykhet for foreningens arbeid og standpunkter. Han var svært gledelig overrasket over tildelingen og meldte seg spontant inn som medlem.

 

 

OWN

 

 

 

 

 

 

 

< Forrige 2 av 2 
Skriv ut
Skriv ut       
Copyright 2013 - Foreningen Retten til en verdig død - Alt Rolfsen / BONO - Thomlesgate 4, 0270 - 991 26 980 Utviklet avAssist2net AS
 
 
Dine Logo