Foreningen Retten til en verdig død
Hjem-Om oss-Konsultativt råd-REFERAT FRA RÅDSMØTE TIRSDAG 18. NOVEMBER 2014

 

 

Tilstede

Fra Rådet:       Christian Borchgrevink Nils J. Wulfsberg, Per Schioldborg, Kari Vigeland, Ulf K. Dahl, IdaLou Larsen, Jens Lund, Håkon Løken, Jan Arild Snoen og Nicholas Wilkinson,.

Fra  Styret:      Ole Peder Kjeldstadli (OPK),Tove Steinbo, Baard Thalberg, Christian Grorud, Guri Sandbakken og Bodil Loftheim  

Fra adm.:                    organisasjonssekretær Olav Weyergang-Nielsen.

 

Vår svenske søsterorganisasjon RTVD var invitert og ble representert ved Margareta Sanner.

 

Møtet ble holdt som lunsjmøte på Bristol Hotell.

 

Ole Peder Kjeldstadli (OPK) ønsket rådet og styremedlemmene velkommen, og minnet om at rådet på siste møte hadde besluttet at rådmøtene skal, så vidt mulig, holdes 2. november som er etablert som verdensdagen for verdig død. I og med at utdelingen av Christian Sandsdalenprisen skjer i forbindelse med rådsmøte ble det denne gangen nødvendig å flytte møtet fordi prismottageren ikke kunne delta 2. november. Han rettet også en særlig hilsen til nye medlemmer av rådet, Jens Lund, Jan Arild Snoen og Nicholas Wilkinson og Margareta Sanner fra vår svenske søsterorganisasjon. Det ble gjennomført en kort presentasjonsrunde.

 

1. Hendt siden sist.

Ole Peder Kjeldstadli og Olav Weyergang-Nielsen orienterte om noen viktige saker som har hendt siden siste rådsmøte og om arbeidet i styret.

 

I løpet av det siste året er det kommet til tre stater i USA som tillater assistert suicid slik at det nå kan gjennomføres i 6 stater. Vermont og New Jersey har begge vedtatt ny lov og New Mexico baserer sin praksis på en Høyesterettskjennelse. Også delstaten Quibeck i Canada har vedtatt en lov som vil tillate assistert suicid. Det er omfattende debatt på parlamentsnivå bl.a. i England og Tyskland, og legeforeningene i England, Tyskland og Canada er ikke lenger ensidig negative, men har valgt å stille sine medlemmer fritt i spørsmålet om aktiv dødshjelp dersom det kommer lovendringer som vil tillate dette.

 

Videre ble det referert fra Verdighetskonferansen som ble gjennomført i tilknytning til årsmøtet, og en rekke andre møter, konferanser og debatter hvor representanter for styre, rådet og administrasjonen har representert foreningen.  

 

En del andre viktige saker som har hendt siden siste ble behandlet under de øvrige punktene på sakskartet.

 

 

 

 2. Nytt om livstestamentet.

Helsedirektoratet arbeider videre med elektronisk kjernejournal som skal bli tilgjengelig for alle pasienter og behandlere. I denne journalen er det tenkt avsatt egen plass for et livstestament slik at alle behandlere lett skal kunne observere om passienten har et livstestament eller ikke. Om det i tillegg vil komme et eget formular som kan benyttes er fortsatt litt uklart. Kjernejournal-prosjektet er fortsatt i utprøvingsstadiet enkelte steder i landet, men forventes å gjøres landsomfattende i løpet av 2016.

Fra rådet ble det pekt på at foreningen må være aktiv i forhold til å påvirke formuleringer av et eventuelt offentlig dokument og at livstestamentet må ”markedsføres” tydelig i forbindelse med innføring av elektronisk journal.

 

Med bakgrunn i en del innspill fra rådsmedlemmer og andre er det nå trykket opp nytt opplag av Mitt Livstestament. Det er ingen realitetsendringer, men en del språklige justeringer i tråd med innspill som er kommet gjennom siste år.

 

3. Referat fra verdenskongressen Chicago

Foreningens var ikke representert på verdenskongressen i år, og Ole Peder Kjeldstadli ga en kortfattet orientering basert på innkallinger og referater vi har mottatt.

Sted for Europakongressen 2015 er ikke endelig fastsatt, men foreningen er forespurt om den kan holdes i Norge og vi har stilt oss positivt til henvendelsen.

 

4. Kontakt med politikere og politiske organisasjoner.

Med bakgrunn i svært dårlig respons på vå henvendelse til politikere i2013, ikke minst i forbindelse med Verdighetskonferansen har vi i år vært svært tidlig ute med å invitere representanter for alle stortingspartiene til debatt på Verdighetskonferansen 2015. Vi har fått positiv tilbakemelding fra en del av partiene, mens andre ikke har svart til tross for at det har gått nær 6 mnd. siden utsendelsen etterfulgt av flere purringer. Styret har også hatt positive møter med både Sosialistisk Ungdom og Unge Høyre. Ellers har Olav Weyergang-Nielsen deltatt i både radio- og tv-debatter med politikere fra Stortinget.     

 

5. Mediekontakt siste år, synliggjøring av foreningen.

Foreningen har fortsatt sitt abonnement hos medieovervåkningsfirmaet Retriever.  Dette har gjort oss i stand til hele tiden å følge med på hva som skrives om våre saksfelt, til å respondere raskt på det som skrives, og til å delta i avisdebatter. Vi er blitt mye mer synlige og har fått delta i flere radio- og TV-programmer/debatter. Både medlemmer og styremedlemmer har vært aktive skribenter i avisene, og ikke minst styreleder Ole Peder Kjeldstadli som har hatt mer enn en artikkel/kommentar/kronikk i uken ute i forskjellige aviser gjennom hele året.

 

Vår Facebook-side er forbedret og vi har etter hvert fått mange som følger oss og som kommenterer det som skrives.

 

Foreningens internettside er blitt fullstendig fornyet siden sist og den har fått god mottagelse. De fleste innmeldinger i foreninger skjer nå via nettsiden.

 

Foreningens representanter har også fått innpass som foredragsholdere og debattanter i flere møter av faglig art, bl.a. i en stor konferanse arrangert av Demensseksjonen ved Sykehuset Innlandet, Studentsamfunnet i Bergen, medisinerstudentene i Oslo, og vi er invitert til å holde innlegg på et seminar om eutanasi og dødshjelp arrangert av Klinisk Etikkomite ved Ullevål og Aker sykehus den 26. november. I tillegg har Ole Peder Kjeldstadli deltatt som foredragsholder og debattant på en rekke møter i regi av Humanetisk Forbund og andre organisasjoner over hele landet.

 

6. Drøftelse av fagtemaer

a) Skråplaneffekten

b) Urettferdighet og forskjellsbehandling – Grensedragning

c) Innenfor – utenfor helsevesenet – hva med den Sveitsiske modellen

 De tre foreslåtte fagtemaene ble ansett å henge mye sammen og ble derfor drøftet under ett. Under følger en del av de argumenter og anbefalinger som kom frem i debatten.

 

-       Det er ønskelig, særlig ved drøftelser på politisk plan å kunne konkretisere hva foreningen står for når det gjelder valg av modell, grenser og hvordan man tenker seg at det skal fungere i praksis. Dette bør foreningen utrede.

-       Utredning av kriterier/grenser, både juridiske, medisinske og etiske

-       Grenser og kriterier sett i et strategisk perspektiv

-       Det bør finnes mer faktainformasjon på hjemmesiden slik at fakta er lett tilgjengelig for de som skal delta i debatten og som ellers er interessert.

-       Det bør knyttes flere politiske kontakter, men det er vanskelig å gå direkte mot toppene.

-       Bør det ikke være en fra FrP med i rådet?

-       Paradoks at det synes å være større aksept blant ungdomspartiene  og studentorganisasjoner enn i moderpartiene og fagorganisasjonene.

-       Foreningen bør først og fremst arbeide for legalisering

-       Gå inn for Oregonmodellen nå, men være åpne for at ting endrer og utvikler seg

-       Skråplaneffekten slik den nå fremstilles av motstanderne er politiker-, domsstol- og byråkratistyrt, og således en del av samfunnsutviklingen.

-       Ingen dokumentert utglidning i Oregon i forhold til sårbare grupper. Kan verdensorganisasjonen fore oss med argumenter og fakta?

-       Arbeidet må sees i sammenheng med utviklingen av palliativ behandling. Palliativ behandling og dødshjelp må ikke sees på som motsetninger eller settes opp mot hverandre

-       Utredninger og grensedragninger må benyttes strategisk

-       Hvordan vurdere samtykkekompetanse

-       Viktig å se grensen mot de som selv ønsker å dø

-       Den Sveitsiske modellen har mye for seg, men målsettingen bør være at det blir en del av offentlig helsetjeneste

-       Leger må ikke bindes

-       Situasjonen nå gjør arbeidet for legalisering og straffrihet viktigst.

 

Under drøftelsene om å utvikle og utvide foreningens nettsider videre tilbød Jan Arild Snoen seg å bistå styret og administrasjonen i arbeidet.

 

 

Oppsummering:

Etter forslag fra Per Schioldborg anbefaler Rådet at styret utarbeider et mandat og nedsetter et utvalg som uttreder en del sentrale spørsmål for foreningens videre arbeid, herunder særlig kriterier for legalisering.

Margareta Sanner redegjorde for det pågående utredningsarbeidet i den svenske foreningen. Det bør søkes sam

 

7. Utdeling av Christian Sandsdalenprisen

Etter Rådsmøte debatten Christian Sandsdalenprisen 2014 utdelt til komiker og skribent Anne Kat Hærland. I sin tale før overrekkelsen la styreleder Ole Peder Kjeldstadli særlig vekt på hennes omfattende kronikk i VG Helg i juni og deltagelsen i debatten på Verdighetskonferanse. Hennes engasjement for retten til selvbestemmelse ved livets slutt og foreningens arbeid ble et viktig innlegg i debatten om omsorg og hjelp ved livets slutt, og la et vesentlig grunnlag for den videre debatten i 2014.

 

I en meget engasjert takketale ga Anne Kat Hærland uttrykk for stor respekt og ydmykhet for foreningens arbeid og standpunkter, og en stor takk og æresfølelse for å ha mottatt prisen.

 

 

OWN

 1 av 2Neste >
Skriv ut
Skriv ut       
Copyright 2013 - Foreningen Retten til en verdig død - Alt Rolfsen / BONO - Thomlesgate 4, 0270 - 991 26 980 Utviklet avAssist2net AS
 
 
Dine Logo